Kaznivo dejanje detomora kot posledica psiho(pato)logije simbioze

Pravnik, Ljubljana 2008, let. 63 (125), št. 1–3, str. 63–84.

V prispevku se avtor osredinja na povezovanje dognanj o psiho(pato)logiji simbioze z detomorom kot kaznivim dejanjem, pri čemer je pozornost namenjena predvsem kritični analizi slovenske pozitivne kazenskopravne ureditve. Sklepno so predstavljeni nekateri predlogi za morebitno ustreznejšo ureditev de lege ferenda.
Članek najprej s psihološkega vidika obravnava zakonitosti simbioze, tj. psihološkega stanja med materjo (očetom) in otrokom, ki je nujno za otrokovo preživetje ter njegov optimalen razvoj. V nadaljevanju se avtor posveča odklonom od »normalne« simbioze, tovrstne patologije pa povezuje z možnostjo nastanka iz njih izvirajočih destruktivnih ravnanj. Rdeča nit razprave se skriva v povezovanju dognanj o psiho(pato)logiji simbioze z detomorom kot kaznivim dejanjem, pri čemer je pozornost namenjena predvsem kritični analizi slovenske pozitivne kazenskopravne ureditve. Gre zlasti za uvrščanje vpliva poroda med zakonske znake kaznivega dejanja, na nekaterih mestih neenako obravnavanje matere kot storilke oz. udeleženke pri tem kaznivem dejanju, ne nazadnje pa tudi za izključitev očeta oz. morebitnih drugih roditeljskih figur kot morebitnih storilcev detomora. Sklepno so predstavljeni nekateri predlogi za morebitno ustreznejšo ureditev de lege ferenda.

Spletno naročilo edicije: Številka 1–3/2008

splošnimi pogoji *


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo