Številka 4–6/2008

Poslovnik Državnega zbora zmanjšuje pomen veta Državnega sveta

Poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-1) natančneje določa tudi ustavne pristojnosti Državnega sveta Republike Slovenije v razmerju do državnega zbora v okviru zakonodajnega postopka. Sporni so predvsem členi 147, 148, 129, 131, 135, 137 in 140. člen, ki onemogočajo učinkovito izvrševanje ustavnih pristojnosti Državnega sveta.
Več...

Načelo skladne razlage – dolžnost nacionalnih sodnikov

Prispevek prikazuje temeljni pomen načela skladne razlage kot tehnike oziroma metode, ki omogoča učinkovanje prava Skupnosti pred nacionalnimi sodišči, kjer ima praviloma prednost pred načelom neposrednega učinka.
Več...

Pravo Evropske unije in nacionalna sodišča

Prispevek predstavlja najnovejšo sodno prakso nekaterih nacionalnih ustavnih sodišč, prek nje pa ponuja grob obris prepričljive teorije narave evropskega pravnega reda.
Več...

Uporaba načela pravičnosti v razmejitvah na morju

Iz prakse Meddržavnega sodišča in arbitražnih tribunalov izhaja dvojno pojmovanje načela pravičnosti, pravičnost infra legem in odločanje ex aequo et bono. V obeh primerih gre za sodno odločanje, torej za odločanje neodvisnega in nepristranskega organa, ki poskuša doseči pravilno in pravično rešitev. Pravično odločanje pa izključuje arbitrarnost, subjektivne poglede sodnikov, politične elemente in vplive itd.
Več...

Izročilo pravne znanosti

Zbornik Izročilo pravne znanosti vključuje 15 razprav že pokojnih profesorjev Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Izbrane razprave se nanašajo na obdobje dvajsetega stoletja in si sledijo kronološko. Temeljno merilo za izbor je bila visoka kakovost razprave, to je tolikšna kakovost, da je razprava preživela čas in da je še danes na visoki ravni. Na koncu knjige je o vsakem izbranem avtorju krajši prispevek, ki predstavi njegovo biografijo, opus in pomen izbrane razprave.
Več...

Številka 1-2/2011

Profesor dr. Franjo Bačić (1923–2011)

Več...

Številka 3-4/2018

Usmeritve delovanja slovenskega sodstva v letu 2018

V prispevku predsednik Vrhovnega sodišča RS poudarja nekatere rezultate poslovanja slovenskega sodstva v letu 2018. Ti kažejo nadaljevanje pozitivnih trendov iz preteklih nekaj let, zlasti glede zmanjševanja števila nerešenih zadev in skrajševanja časov njihovega reševanja. 
Več...

In memoriam Vesna Fortuna (1948–2018)

Pred kratkim je v 70. letu umrla dolgoletna urednica in skrbnica knjižnih izdaj GV Založbe Vesna Fortuna.
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo