Iz vsebine


V uredniškem odboru revije Pravnik si prizadevamo, da so v posameznih številkah revije zastopana različna področja prava, hkrati pa je merilo za objavo v posamezni številki tudi aktualnost obravnavane teme.

Številka 1-2/2019

Kritična analiza prava posvojitev v Indiji

Posvojitev je postopek, ki vpliva na življenje otroka in ga popolnoma spremeni. To ima velike posledice. Zato mora biti edino merilo v postopku posvojitve otrokova korist. V Indiji posvojitev urejajo partikularna prava, zato ima vsaka religija svoja pravila in predpise. 
Več...

Prepoved finančne asistence v delniškem pravu – zgolj zaščita pred zaobidom ali samostojen pomen v sistemu pravil o ohranjanju kapitala?

Avtor polemizira s stališčem domače pravne teorije in tudi dela sodne prakse, da je namen prepovedi finančne asistence iz prvega in drugega odstavka 248. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) preprečiti, da bi se za- obšle omejitve v zvezi s pridobivanjem lastnih delnic. 
Več...

Inkriminacija tatvine storitve po nemškem zgledu: da ali ne?

Avtorja dogmatično in primerjalno analizirata tako imenovano tatvine storitve. Pri tem izhajata iz nemške kazenske zakonodaje, ki ta delikt – drugače kot slovenska – že dolgo inkriminira. 
Več...

Vidovdanska ustava v luči različnih vizij jugoslovanstva

Avtor z analizo primarnih dokumentov in sekundarnih mnenj analizira ključ- ne točke spora med različnimi ustavnimi strategijami v postopku oblikovanja ustave Kraljevine SHS v letu 1921. 
Več...

Ustavnopravna povezanost med državo in Cerkvijo v Sloveniji

Ustava Republike Slovenije v 7. členu določa, da so država in verske skupnosti ločene. Ustavno sodišče RS se je do omenjenega člena že opredeljevalo, svojo razlago pa je postavilo v okvir evropskega razumevanja ločenosti države in Cerkve ter drugih verskih skupnosti in prepričanj. 
Več...

Odvetnik in oblast – dr. Igor Rosina (1900–1969)

Knjiga je zbornik prispevkov zgodovinarjev in pravnikov o odvetniku Igorju Rosini. 
Več...

Številka 3-4/2019

Nova ureditev avtorske in sorodnih pravic na enotnem digitalnem trgu

Direktiva 2019/790 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu, ki jo morajo države članice prenesti v svojo zakonodajo do 7. junija 2021, prilagaja evropski okvir avtorskega prava tehnološkemu napredku in novim načinom uporabe avtorskih del, ki jih omogočajo digitalna tehnologija in globalna komunikacijska omrežja. 
Več...

Komu (pravo) zvoni? O pravnem in družbeno- političnem izključevanju nedokumentiranih migrantov

Avtor preučuje, zakaj so nedokumentirani imigranti posebno ranljiva družbena skupina v državah gostiteljicah. Pri tem izhaja iz trditve, da je osrednji razlog ranljivosti teh posameznikov nezakonitost njihovega bivanja na ozemlju določene države. 
Več...

Nagrade stečajnih upraviteljev kot sredstvo za doseganje ex post učinkovitosti insolvenčnih postopkov

Članek obravnava vprašanje vpliva nagrajevanja stečajnih upraviteljev na ex post učinkovitost insolvenčnih postopkov. Čeprav gre za zelo pomembno temo insolvenčnega prava, je o tem v literaturi napisanega zelo malo. Avtor v članku upravitelje obravnava kot agente upnikov (principala) in preučuje možnosti, kako z nagradami motivirati upravitelje, da delujejo v skladu z željami upnikov. 
Več...

Likvidacija finančne družbe KB1909: genealogija krize in morebitne posledice

Zamejska finančna družba KB1909, pravna naslednica goriške Kmečke banke, je zašla v hudo krizo. Še do pred nekaj leti je holding štel več kot trideset vključenih in povezanih poslovnih družb. Podjetja so poslovala zlasti na območju Furlanije – Julijske krajine in Slovenije, prisotna pa so bila tudi na trgih Srednje in Jugovzhodne Evrope.
Več...

Stanko Lapajne, utemeljitelj mednarodnega zasebnega prava na Slovenskem in njegov prispevek k razvoju civilnega prava

Ob stoti obletnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani se spominjamo njene bogate zgodovine in velikih osebnosti, med katere nedvomno spada tudi prof. dr. Stanko Lapajne. 
Več...

60-letnica Evropskega sodišča za človekove pravice

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) letos praznuje 60 let od začet- ka svojega delovanja, ko je bilo ustanovljeno leta 1959 na podlagi Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Temu jubileju primerno je bil aprila 2019 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani organiziran posvet, pri katerem so sodelovali gostje iz najvišjih državnih institucij in drugi pravni strokovnjaki. 
Več...

Številka 5-6/2019

Projekt svetovnega etosa in evtanazija

Avtor projekta »svetovni etos« je katoliški duhovnik Hans Küng. Zaveza svetovnemu etosu je po Küngu nujna zaradi treh razlogov: prvič, ni svetovnega miru brez verskega miru, drugič, ni miru med religijami brez dialoga med religijami, in tretjič, ni preživetja človeštva brez svetovnega etosa. 
Več...

(Ne)učinkovitost regulatornega nadzora nad upravljavci alternativnih investicijskih skladov – primer »kripto« skladov

S sprejetjem Direktive AIFM v letu 2011 je evropski zakonodajalec želel v regulatorni okvir zajeti upravljavce vseh vrst kolektivnih naložbenih podjemov, ki zbirajo sredstva vlagateljev in jih v skladu z vnaprej določeno naložbeno strategijo upravljajo za račun teh vlagateljev. 
Več...

Varnost, obličnost in celovitost podatkov v postopkih elektronskega javnega naročanja

Članek obravnava nekatera ključna pravna vprašanja v zvezi s prejemanjem in sprejemanjem elektronskih ponudb v postopkih elektronskega javnega naročanja, zlasti z vidika varnosti in obličnosti, ob upoštevanju ciljev uvedbe elektronskega javnega naročanja. 
Več...

Zakonodaja na področju arheologije v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske

Članek obravnava zakonodajo na področju arheologije v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske. Predstavljen je kratki zgodovinski uvod sprejemanja pomembnejše nacionalne zakonodaje, ki je imela daljnosežne posledice za kulturno dediščino. 
Več...

Bistvene spremembe Zakona o kazenskem postopku, ki jih prinaša novela ZKP-N

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP--N), ki je začel veljati 20. aprila 2019, bistveno ne posega v dosedanjo ureditev kazenskega postopka. Njegov glavni namen je omogočiti ustrezno varstvo pravic žrtev kaznivih dejanj, kot to predvideva Direktiva 2012/29/EU o žrtvah, vsebuje pa tudi druge pomembne rešitve, ki so povezane s prenosom odločb Ustavnega sodišča RS in Evropskega sodišča za človekove pravice, ter nekatere druge rešitve. 
Več...

Sodobno stvarno pravo

Knjiga Lastninska pravica in etažna lastnina je izšla leta 2019 v založbi Planet GV in ABC nepremičnine ter je del nastajajočega Komentarja Stvarnopravnega zakonika. 
Več...

Osnove računovodskih izkazov za pravnike

Prispevek je prikaz dela Osnove računovodskih izkazov za pravnike, ki je izšlo leta 2019 v Založbi Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Delo ima 145 strani, namenjeno pa je zlasti študentom prava in pravnikom.

Ključne besede: računovodski izkazi, pravniki, prihodki, stroški, letno poro- čilo, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov.
Več...

Številka 7-8/2019

Vrednota poštenosti kot pogoj družbene zrelosti

V tem trenutku žal še ne moremo računati zgolj na poštenost ljudi, saj je izigravanje pravne države še vedno razumljeno kot vrhunec iznajdljivosti fizičnih in pravnih subjektov. Zaslužki iz kaznivih dejanj so pogosto visoki in zato privlačni. Zato moramo pristojne institucije dobro opraviti svoje delo. 
Več...

Pomen sodne ideologije v pravu

Avtor išče odgovore na dve raziskovalni vprašanji. Prvič, kaj je sodna ideologija oziroma ideologija posameznih sodnikov in sodišč, ki jih sestavljajo? Drugič, kakšen je pomen sodne ideologije v pravnem sistemu, zlasti v sodnih postopkih, konkretno pri sprejemanju sodnih odločitev ter pri oblikovanju pravne argumentacije zanje? Razprava je razdeljena v dva dela. 
Več...

Nevroznanstvena objektivizacija v civilnem dokaznem pravu

Članek obravnava problematiko objektivizacije v civilnem dokaznem pravu. Avtor zastopa stališče, da lahko uporaba nevroznanstvenih odkritij poveča zanesljivost ugotavljanja pravno relevantnih subjektivnih dejstev in tistih subjektivnih dejstev, prek katerih šele ugotavljamo pravno relevantna (objektivna ter subjektivna) dejstva civilnega prava. 
Več...

Načelo zakonitosti v kazenskem pravu – koncept maksimalne določenosti ter koncept supremacije teleološke interpretacije kazenskopravne norme

Načelo zakonitosti je temeljno načelo kazenskega prava. Načelo delimo na štiri samostojna načela oziroma zahteve, ki skupaj pomenijo konkretizacijo načela zakonitosti. To so: načelo zapisanosti (nullum crimen sine lege scripta), načelo določenosti (nullum crimen sine lege certa), prepoved retroaktivnosti (nullum crimen sine lege praevia) in prepoved analogije (nullum crimen sine lege stricta). 
Več...

France Bučar (1923–2015), starosta slovenske politike, oče slovenske ustave in nestor upravne znanosti

Dr. France Bučar, slovenski pravnik in politik, velja za eno najvidnejših osebnosti slovenskega prostora. Bil je predsednik prvega demokratično izvoljenega parlamenta, eden od avtorjev slovenske ustave in predsednik Slovenskega panevropskega gibanja, pomembno pa je prispeval tudi k razvoju upravne znanosti na Slovenskem. 
Več...

Odkritje doprsnega kipa profesorja Evgenija Vasiljeviča Spektorskega

Besedilo je govor na slovesnosti 15. aprila 2019, na kateri je bil odkrit doprsni kip genialnemu mislecu, pravniku, socialnemu filozofu in enemu od najbolj znamenitih profesorjev Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Evgeniju Vasiljeviču Spektorskemu.

Ključne besede: Spektorsky, kip, Pravna fakulteta v Ljubljani, Univerza v Ljubljani, socialna filozofija, profesor.
Več...

Številka 9-10/2019

Izkoriščanje kot izrecen del biti obprostitucijskih kaznivih dejanj v sodobnem primerjalnem kazenskem pravu

Avtorja obravnavata primerjavo ureditev tako imenovanih obprostitucijskih kaznivih dejanj v Sloveniji, Nemčiji in Avstriji, predvsem z vidika zakonskega znaka izkoriščanja. 
Več...

Pravni vidiki ravnanja z odpadno embalažo v Republiki Sloveniji

Avtor analizira pravno ureditev ravnanja z odpadno embalažo v Sloveniji, posebej pravni položaj družb za ravnanje z odpadno embalažo. 
Več...

Ustreznost uporabe načela komplementarne pristojnosti za kaznivo dejanje agresije

Načelo komplementarnosti, s katerim se ob upoštevanju načela suverenosti držav pomembno pripomore k cilju preprečitve nekaznovanja izvršiteljev mednarodnih hudodelstev, je eno temeljnih načel ustanovitve in delovanja Mednarodnega kazenskega sodišča. 
Več...

Vpliv globalizacije na kazensko zakonodajo v Ukrajini

Prispevek obravnava probleme globalizacije na področju kazenske zakonodaje. Avtorica posebno pozornost namenja težavam z implementacijo pravil o kazenski odgovornosti pravnih oseb za korupcijska kazniva dejanja v domače pravo. 
Več...

Prof. dr. Majda Strobl: prva profesorica prava in dekanja Pravne fakultete

Prof. dr. Majda Strobl je bila pomembna slovenska pravnica, starosta slovenskega ustavnega prava, ki je neizbrisen pečat pustila tako s svojim strokovnim kot tudi pedagoškim delom. Prof. dr. Stroblova se je v zgodovino Pravne fakultete vpisala s tem, da je bila prva redna profesorica prava in prva dekanja Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. 
Več...

Številka 11-12/2019

Človekovo dostojanstvo v tehnološko naravnanem svetu: vloga ustavnih sodišč

V samo središče (srce) našega liberalnega sveta je umeščena ena izjemna vrednota – dostojanstvo vsakega človeškega bitja. Ali smo prepričani, da bo to dostojanstvo ostalo v središču naših skupnih vrednot v tem svetu, ki ga avtorica poimenuje post-liberalen tehnološko naravnan svet?
Več...

Pohabljanje ženskih spolovil in njegova nepovezanost z Islamom

Pohabljanje ženskih spolovil je tradicionalni postopek, ki vključuje delno ali popolno odstranitev zunanjih ženskih genitalij. Večinoma se izvaja na dekletih, starih od enega do 15 let, občasno pa so temu postopku podvržene tudi odrasle in poročene ženske. 
Več...

Spregledano pri prenosu: Direktiva in Zakon o finančnih zavarovanjih

Avtor kritično presoja prenos Direktive 2002/47/ES o finančnih instrumentih v slovensko zakonodajo, predvsem glede instituta prenosa finančnega instrumenta v zavarovanje. Pri tem argumentira, da 13. uvodna izjava Direktive ne dopušča kvalifikacije takega prenosa kot stvarnopravnega zavarovanja oziroma fiduciarnega prenosa v zavarovanje. 
Več...

Računalništvo v oblaku in varstvo osebnih podatkov – zaščita zasebnosti med ZDA in EU

Računalništvo v oblaku pomeni storitev namestitve podatkov v oblak prek različnih računalniških virov z namenom optimizacije stroškov in strukture. Pogodbena obdelava osebnih podatkov, zavarovanje in prenos podatkov v oblak so vidiki varstva osebnih podatkov, obravnavani v prispevku. Reforma evropskega zakonodajnega okvira za varstvo osebnih podatkov bistveno vpliva na obdelavo osebnih podatkov v računalništvu v oblaku. 
Več...

Kafka in empatija v kazenskem pravu: razmišljanje o ciljih kazenskega postopka

Kadar pravo slikamo s pomočjo proze, lahko ustaljene strukture izzovemo bolj posredno, neformalno. Upoštevaje to vodilo, se avtor prispevka sooči z deli Franza Kafke in tako pokaže, da je ob garantni in varstveni funkciji kazenskega postopka treba ločeno obravnavati tudi vprašanje empatičnosti zasnove kazenskega postopka.
Več...

Narava materialnopravnih elementov v sodnem sporu

Pravnim subjektom dajejo dispozicije pravnih norm pooblastila, nalagajo dolžnosti in odgovornosti ali izrekajo prepovedi določenega vedenja, ko nastanejo s hipotezo predvidene okoliščine oziroma dejstva iz teh pravnih norm. Subjektivne pravice in dolžnosti določenega vedenja imajo pravne temelje ali podlago v materialnih pravnih normah javnega in civilnega prava. 
Več...

Odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas v Sloveniji ni enotno urejena za vse delavce, zaposlene za določen čas. Upravičenost do nje in njena višina sta odvisni tako od načina prenehanja pogodbe o zaposlitvi kot tudi od razloga za njeno sklenitev. 
Več...

Arbitrarnost skrbništva za posebni primer

Sprememba družinske zakonodaje bi bila lahko pomembna ločnica v napredku skrbniškega sistema v Republiki Sloveniji. 
Več...

Vpliv davkov na ustavno pravo: odločitev Ustavnega sodišča Federacije Bosne in Hercegovine v zadevi Premier zeniško-dobojskega kantona proti mestnemu svetu Zenice (2018)

Ustavno sodišče Federacije Bosne in Hercegovine (BiH) je 18. aprila 2018 v zadevi Premier zeniško-dobojskega kantona proti mestnemu svetu Zenice razsodilo v zvezi s pritožbo nad odmero davka od dohodkov pravnih oseb s strani mestnega sveta Zenice, ki je bila višja od običajne stopnje za igralnice v federaciji BiH. 
Več...


Revija Pravnik


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 42 03 113 | Faks: 01/ 42 03 115 | GSM: 031/859 975 | E-pošta: pravnik@revija-pravnik.si

2010 Pravnik, vse pravice pridržane Pravila uporabe Pravno obvestilo